UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

  1. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpad
  2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków