Uchwały Rady GiM / 2014

 1. UCHWAŁA NR XXXIX/300/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 2. Uchwała Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2015 - 2023
 3. UCHWAŁA Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
 4. Uchwała Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie oceny aktualności studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na ternie Gminy i Miasta Raszków
 5. Uchwała Nr II/8/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Raszków na rok 2015
 6. Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków.
 7. Uchwała Nr II/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym oraz diet dla przewodniczącego organu wykonawczego sołectwa, zarządu osiedla.
 8. Uchwała Nr I/5/2014 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków
 9. Uchwała Nr I/4/2014 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady, oraz ustalenia przedmiotu działania komisji.
 10. Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 11. Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 27 listopada 2014r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta Raszków
 12. Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Raszków
 13. Uchwała Nr XXXVII/283/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2014 – 2022.
 14. Uchwała Nr XXXVII/284/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
 15. Uchwała nr XXXIV/261/2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
 16. Uchwała Nr XXXIV/260/2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2014 - 2022.
 17. Uchwała Nr XXXIV/268/2014 z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały XXII/187/2013 w sprawie utworzenia obwodów głosowania.
 18. Uchwała Nr XXXIII/249/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2014-2020.
 19. Uchwała Nr XXXIII/250/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo ...
 20. Uchwała Nr XXXIII/251/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania ...
 21. Uchwała Nr XXXIII/255/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonej w Raszkowie.
 22. Uchwała Nr XXXIII/256/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 63/5 położonej w Jankowie Zaleśnym.
 23. Uchwała Nr XXXIII/257/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Drogosławiu
 24. Uchwała Nr XXXIII/258/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Nr 26 wraz z budynkami przynależnymi, położonych w obrębie Głogowa.
 25. Uchwała Nr XXXIII/259/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2014.