Uchwały Rady GiM / 2019

 1. Uchwała Nr XV/97/2019 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 2. UCHWAŁA NR XIV/92/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Raszków
 3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 4. Uchwała Nr VIII/61/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomo
 5. Uchwała Nr VIII/60/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania pn. ”Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem 41 kojców w schronisku dl
 6. Uchwała Nr VIII/59/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Raszków, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
 7. Uchwała Nr VIII/58/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy i Miasta Raszków na 2019 rok
 8. Uchwała Nr VIII/57/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r w sprawie przystąpienia Gminy Raszków do programu „Gmina Przyjazna Senioromi Ogólnopolska Karta Seniora- edycja Gminy i Miasta Raszków”
 9. Uchwała Nr XI/80/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę nr XLII/322/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 września 20
 10. Uchwała Nr XI/84/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
 11. Uchwała Nr XIII/88/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2019 – 2029
 12. Uchwała nr XIII/87/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
 13. Uchwała Nr XI/81/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 14. Uchwała Nr X/73/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
 15. Uchwała Nr X/74/2019 z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok.
 16. Uchwała Nr X/79/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 528 położonej w Raszkowie
 17. Uchwała Nr X/77/2019 z dnia 21 czerwca 2019r.w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 18. Uchwała Nr X/76/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie
 19. Uchwała Nr X/75/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Miasto R
 20. Uchwała Nr X/72/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków wotum zaufania za 2018 rok
 21. Uchwała Nr IX/71/2019 z dnia 31 maja 2019 r.w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na ter
 22. Uchwała Nr IX/65/2019 z dnia 31 maja 2019 r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony.
 23. Uchwała Nr IX/64/2019 z dnia 31 maja 2019 r.w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 24. Uchwała Nr IX/68/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Raszków.
 25. Uchwała Nr IX/66/2019 z dnia 31 maja 2019 r w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135 obręb Grudzielec.
 26. Uchwała Nr IX/67/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1m3 ścieków.
 27. Uchwała Nr XII/86/2019 z dnia 12 września 2019 r.w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023