Uchwały Rady GiM / 2018

 1. Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2018 – 2028
 2. Uchwała nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
 3. UCHWAŁA Nr II/10/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnym oraz diet dla przewodniczącego organu wykonawczego sołectwa, zarządu osiedla.
 4. Uchwała Nr II/9/2018 dnia 29 listopada 2018 r.w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków.
 5. UCHWAŁA Nr II /6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków
 6. UCHWAŁA II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady, oraz ustalenia przedmiotu działania komisji.
 7. UCHWAŁA Nr II/4/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji.
 8. UCHWAŁA Nr II/3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 9. UCHWAŁA Nr I/2/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta Raszków
 10. UCHWAŁA Nr I/ 1/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Raszków
 11. Uchwała nr XLII/341/2018 w sprawie Statutu Gminy i Miasta Raszków
 12. Uchwała nr XLII/241/2018 z dnia 17 września 2018r. w sprawie : Statutu Gminy i Miasta Raszków
 13. Uchwała nr XXXVII/292/2018 z dnia 13 marca marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
 14. Uchwała Nr XXXVI/280/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2018 – 2028
 15. UCHWAŁA Nr XXXVIII/312/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zloka
 16. UCHWAŁA NR XXXVIII/310/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Raszków ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 17. UCHWAŁA NR XXXVIII/309/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
 18. Uchwała Nr XXXVIII/308/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2018.
 19. Uchwała Nr XXXVII/301/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Ostrowskiego z zakresu utrzymania dróg powiatowych
 20. Uchwała Nr XXXVII/307/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Rąbczynie
 21. UCHWAŁA Nr XXXVII/306/2018 z dnia 13 marca 2018 r.w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2014 z dnia 27 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków
 22. UCHWAŁA Nr XXXVII/305/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2014 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady, oraz ustalenia przedmiotu działania ko
 23. UCHWAŁA Nr XXXVII/304/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2014 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 24. UCHWAŁA NR XXXVII/303/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Raszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 25. Uchwała Nr XXXVII/302/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
 26. Uchwała Nr XXXVII/300/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Grudzielcu stanowiącej działki: nr 336, nr 337, nr 338, nr 339, nr 340, nr 341, nr 342, nr 362, nr 363, nr 364, nr 365, nr 366, nr 367 i nr 368.
 27. UCHWAŁA Nr XXXVII/299/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2018 roku
 28. UCHWAŁA Nr XXXVII/298/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Raszków.
 29. UCHWAŁA Nr XXXVII/297/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Raszków.
 30. Uchwała Nr XXXVII/296/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 31. UCHWAŁA NR XXXVII/295/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Mias
 32. Uchwała Nr XXXVII/294/2018 z dnia 13 marca 2018 r.w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.
 33. Uchwała Nr XXXVI/291/2018 z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2023.