Uchwały Rady GiM / 2012

 1. Uchwała Nr XIX/142/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Raszków
 2. Uchwała Nr XXI/167/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2013 – 2021.
 3. Uchwała Nr XXI/168/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Raszków
 4. Uchwała Nr XXI/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
 5. Uchwała Nr XXI/172/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których których zamieszkują mieszkańcy.
 6. Uchwała Nr XXI/171/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Uchwała Nr XXI/170/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 8. Uchwała Nr XXI/169/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków”.
 9. Uchwała Nr XXI/165/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od Postanowienia NR 72/12 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 grudnia 2012
 10. Uchwała Nr XX/164/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjno – Promocyjnego Gminy i Miasta Raszków
 11. Uchwała Nr XX/163/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Raszków na rok 2013.
 12. Uchwała Nr XX/162/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Raszków na rok 2013 .
 13. Uchwała Nr XIX/145/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru
 14. Uchwała Nr XIX/151/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie
 15. Uchwała Nr XIX/146/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
 16. Uchwała Nr XIX/144/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok
 17. Uchwała Nr XIX/143/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 18. Uchwała Nr XX/161/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
 19. Uchwała Nr XX/160/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonej w Przybysławicach
 20. Uchwała Nr XX/159/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Raszkowie
 21. Uchwała Nr XX/158/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonej w Pogrzybowie.
 22. Uchwała Nr XX/157/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonej w Pogrzybowie.
 23. Uchwała Nr XXI/166/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 24. Uchwała Nr XX /156/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 25. Uchwała Nr XX/155/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2012 – 2021
 26. Uchwała Nr XIX/149/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Raszków na okręgi
 27. Uchwała nr XIX/148/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 28. Uchwała Nr XIX/147/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2012 – 2021
 29. Uchwała Nr XIX/154/2012 z dnia 30 października 2012 r.w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Nr 28 położonym w obrębie Głogowa
 30. Uchwała Nr XIX/153/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Nr 27 położonym w obrębie Głogowa
 31. Uchwała Nr XIX/150/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
 32. Uchwała Nr XIX/152/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 33. Uchwała Nr XVII/128/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2012 - 2021
 34. Uchwała Nr XVIII/138/2012 z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 35. Uchwała Nr XVII/129/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 36. Uchwała Nr XVII/135/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r.w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/106/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 37. Uchwała Nr XVII/131/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. "Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim"
 38. Uchwała Nr XVII/127/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r.w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt. "Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
 39. Uchwała Nr XVII/137/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonej w Pogrzybowie.
 40. Uchwała Nr XVIII/140/2012 z dnia 13 września 2012 r.w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Raszków do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. poprzez nabycie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagosp.
 41. Uchwała Nr XVIII/141/2012 z dnia 13 września 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za grunt pod pawilonami handlowymi oraz grunt przeznaczony pod inną działalność gospodarczą.
 42. Uchwała Nr XVIII/139/2012 z dnia 13 września 2012r. w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Raszków nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
 43. Uchwała Nr XIV/107/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków.
 44. Uchwała Nr XIII/103/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetowych Gminy i Miasta Raszków do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Raszków
 45. Uchwała Nr XVI/116/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie za 2011r.
 46. Uchwała Nr XVI/114/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2011 rok
 47. Uchwała Nr XVI/113/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.
 48. Uchwała Nr XVI/118/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Raszków.
 49. Uchwała Nr XVI/119/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radłowie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Jaskółkach.
 50. Uchwała Nr XVI/120/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków.
 51. Uchwała Nr XVI/117/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Raszkowie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania uczniom.
 52. Uchwała Nr XVI/121/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków.
 53. Uchwała Nr XVI/124/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonej w Raszkowie.
 54. Uchwała Nr XVI/125/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonej w Pogrzybowie.
 55. Uchwała Nr XVI/126/2012 z dnia 28 czerwca 2012r w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonej w Przybysławicach.
 56. Uchwała Nr XVII/130/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie: zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
 57. Uchwała Nr XVII/134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Jankowie Zaleśnym.
 58. Uchwała Nr XVII/133/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 59. Uchwała Nr XVII/132/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr IX/77/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Moszczance.
 60. Uchwała nr XVI/122/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2012 - 2021
 61. Uchwała Nr XVI/123/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 62. Uchwała Nr XVI/115/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie za 2011 rok.
 63. Uchwała Nr XV/112/2012 z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie: zmian budżetu na 2012 rok
 64. Uchwała nr XV/111/2012 z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2012 - 2021
 65. Uchwała Nr XIV/106/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 66. Uchwała Nr XIV/108/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 67. Uchwała Nr XIV/104/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych
 68. Uchwała Nr XIV/109/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie
 69. Uchwała Nr XIV/110/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań własnych Gminy, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
 70. Uchwała Nr XIV/105/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości dopłaty przedmiotowej do 1m3 ścieków
 71. Uchwała Nr XIII/97/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niemojewiec
 72. Uchwała Nr XIII/101/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonej w Raszkowie.
 73. Uchwała Nr XIII/98/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
 74. Uchwała Nr XIII/102/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego".
 75. Uchwała Nr XIII/99/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 76. Uchwała Nr XIII/100/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 77. Uchwała Nr XII/96/2012 z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018
 78. Uchwała Nr XII/95/2012 z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2012.
 79. Uchwała Nr XII/93/2012 z dnia 27 lutego 2012r.w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2012 - 2017.
 80. Uchwała Nr XII/92/2012 z dnia 27 lutego 2012r. o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radłowie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Jaskółkach.
 81. Uchwała Nr XII/94/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok