Uchwały Rady GiM / 2013

 1. UCHWAŁA NR XXX/240/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Raszków
 2. UCHWAŁA NR XXIV/205/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 3. Uchwała Nr XXXII/248/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Raszków.
 4. Uchwała Nr XXXII/245/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
 5. Uchwała nr XXXII/244/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 6. UCHWAŁA NR XXXII/247/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok
 7. Uchwała Nr XXXII/246/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2014 – 2022
 8. Uchwała nr XXX/236/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 9. Uchwała Nr XXIV/199/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo – gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 10. Uchwała Nr XXV/208/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.
 11. Uchwała Nr XXVI/211/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie za 2012 rok.
 12. Uchwała Nr XXIX/228/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 13. Uchwała Nr XXIX/234/2013 z dnia 29 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 14. Uchwała Nr XXIX/229/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Raszków, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
 15. Uchwała Nr XXIX/224/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 16. Uchwała Nr XXIX/225/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
 17. Uchwała Nr XXIX/226/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok
 18. Uchwała Nr XXIX/227/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru
 19. Uchwała Nr XXIX/233/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego Gminy i Miasta Raszków działającej w sferze gospodarki komunalnej.
 20. Uchwała Nr XXIX/230/2013 z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.
 21. Uchwała Nr XXIX/231/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
 22. Uchwała Nr XXIX/232/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwo Krotoszyn zabudowanej nieruchomości położonej w Głogowie.
 23. Uchwała Nr XXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2013 – 2021.
 24. Uchwała nr XXIV/198/2013 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 25. Uchwała Nr XXVIII/223/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przeznaczenia środków pozyskanych z tytułu umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 26. Uchwała Nr XXVIII/219/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Ostrów Wlkp. zadania i określenia obowiązków w zakresie modernizacjia międzygminnego schroniska.
 27. Uchwała Nr XXVIII/220/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 28. Uchwała Nr XXVIII/221/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 29. Uchwała nr XXVI/215/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Pogrzybów i Przybysławice.
 30. Uchwała nr XXVIII/218/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 31. Uchwała Nr XXVIII/222/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
 32. Uchwała nr XXVII/ 217/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 33. Uchwała Nr XXVII/216/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2013 - 2021.
 34. UCHWAŁA Nr XXIII/196/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków"
 35. Uchwała Nr XXVI/212/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie za 2012 rok.
 36. Uchwała Nr XXVI/210/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2012 rok.
 37. Uchwała Nr XXVI/209/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
 38. Uchwała nr XXVI/213/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 39. Uchwała Nr XXVI/214/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1m3 ścieków.
 40. Uchwała Nr XXII/185/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Raszkowie na klub dziecięcy.
 41. Uchwała Nr XXII/184/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działek budowlanych położonych w Radłowie
 42. Uchwała Nr XXII/183/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Moszczance
 43. Uchwała Nr XXII/182/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Głogowie
 44. Uchwała Nr XXII/181/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 45. Uchwała Nr XXII/180/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
 46. Uchwała Nr XXII/178/2013 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych
 47. Uchwała Nr XXII/174/2013 z dnia 22 lutego 2013 rokuw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Korytnica.
 48. Uchwała Nr XXII/177/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków”.
 49. Uchwała Nr XXII/176/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn.
 50. Uchwała Nr XXII/175/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka
 51. Uchwała nr XXII/179/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 52. Uchwała Nr XXIII/189/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2013 - 2021.
 53. Uchwała nr XXIII/190/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok